Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.decorair.pl dostępny pod adresem www.decorair.pl jest prowadzony przez Fimę KAMAPA SP.Z.o.o  z siedzibą w Piasecznie, adres: Ul.Kordeckiego 41 05-502 Piaseczno, , NIP1231419538, zwanym dalej „Sprzedawca”.

§ 1 Definicje

 1. Dostawca – podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dokonywania dostaw towarów. Jest to firma świadcząca usługi kurierskie bądź Poczta Polska.

 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę – za pośrednictwem dostawcy, towaru bądź towarów określonych w zamówieniu.

 3. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku przy wyłączeniu dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. Hasło – ciąg znaków: liter, cyfr lub innych wybranych przez klienta znaków wybranych w trakcie rejestracji w sklepie internetowym www.decorair.pl wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.

 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zamówienia w ramach sklepu internetowego www.decorair.pl

 6. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Sklep Internetowy www.decorair.pl pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu

 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.decorair.pl dostępny pod adresem: https://www.decorair.pl/regulamin/

 9. Towar – produkty prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem stronywww.decorair.pl, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, niewymagana dla korzystania przez Klienta w celu dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.decorair.pl

 11. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.decorair.pl

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osobę prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Rejestracja

 1. W celu utworzenia konta klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

 2. W celu rejestracji, klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient sam ustala indywidualne hasło. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz musi zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji.

 3. Podczas rejestracji klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta. Wyrażenie zgody o jakiej mowa oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, który podano podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody bądź nie w żaden sposób nie warunkuje możliwości założenia konta.

 4. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta w formie pisemnej przesłanej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej dostępny na stronie sklepu internetowego www.decorair.pl/kontakt

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Od tej chwili zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta w sklepie internetowym www.decorair.pl, a Klient ma możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem zmiany loginu.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.decorair.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu tylko poprzez platformę sklepu internetowego dostępną pod adresem internetowym www.decorair.pl. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Prowadzący sklep zgadza się na wysyłkę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.decorair.pl i – poprzez zaakceptowanie zamówienia oraz regulaminu – przesłanie go sprzedającemu poprzez moduł “potwierdź zamówienie”. Klient jest zobowiązany do podania faktycznych i zgodnych z prawdą danych. Za podawanie danych fałszywych lub celowo wprowadzających prowadzącego sklep w błąd Klient może narażać się na odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

 3. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia na stronie www.decorair.pl są przetwarzane przez Sprzedającego tylko w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży).

 4. Brak kontaktu z Zamawiającym pod podanym w zamówieniu numerem telefonu bądź adresem e-mail może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 5. Zamawiający po złożonym zamówieniu otrzyma potwierdzenie jego złożenia. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego poinformowania przyjęcia zamówienia. Brak automatycznego lub telefonicznego potwierdzenia może oznaczać, iż zamówienie z różnych przyczyn mogło nie dotrzeć do Sprzedającego.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z różnych przyczyn, jak choćby uszkodzenie towaru ujawnione przed wysyłką bądź brak towaru, o czym poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą poczty elektronicznej.

 7. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, może zostać ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 10. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.decorair.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że przy danym towarze zawarto adnotację, iż przesyłka w przypadku tego określonego towaru jest bezpłatna. W podsumowaniu zamówienia Klient otrzymuje łączną wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki zgodnie z wybranym sposobem doręczenia towaru.

 11. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w każdym momencie. Ceny zawarte w potwierdzeniu zamówienia są jednak cenami wiążącymi i nie podlegają zmianie.

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży określonych towarów lub grup towarowych w każdym momencie. W przypadku stwierdzenia braku towaru, który został zamówiony, prowadzący sklep poinformuje o tym fakcie Klienta, który złożył zamówienie i w takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub wydłużenia czasu jego realizacji, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

 13. Przy niektórych towarach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu zaksięgowania należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.

 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 (siedem) dni roboczych przy czym czas liczy się do chwili nadania przesyłki, a nie do chwili jej otrzymania przez zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony, jednak na stronie sklepu pojawi się taka informacja.

 15. Dostawy realizowane są przez niezależne podmioty zewnętrzne.

 16. Sposoby wysyłki określone są na stronie sklepu i/lub w momencie dokonania zakupu.

 17. Płatności za zamówione towary należy dokonać przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przez Przelewy 24 lub uregulować należność za zamówione towary przy odbiorze w przypadku, gdy Klient wybiera opcję dostawy towary “za pobraniem”. W przypadku wyboru płatności przelewem Sprzedający oczekuje na wpłatę do 3 dni. Po upływie tego terminu w przypadku braku zaksięgowanej na rachunku wpłaty Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 18. Faktura Vat wystawiana jest na życzenie klienta.

 19. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie na więcej, niż jeden produkt a Sprzedający stwierdzi brak jakiegokolwiek z zamówionych towarów lub ujawni jego uszkodzenie przed wysyłką, Sprzedający zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta o tym fakcie drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w części, po uprzednim uzgodnieniu stanu rzeczy z Klientem. Do Klienta w takiej sytuacji należy decyzja, czy zgadza się na realizację zamówienia w części – zgodnie z dostępnością zamówionych towarów – czy w całości z wydłużonym czasem oczekiwania. W takiej sytuacji Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy. W przypadku gdy Klient zapłaci za towar bądź towary zanim zostanie poinformowany o braku towaru bądź towarów, należność Klientowi zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych.

 20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z prowadzącym sklep drogą poczty elektronicznej poprzez adres email umieszczony na stronie sklepu internetowego www.decorair.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot i powód reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia do Sprzedającego.

 21. Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, posiadają oryginalne opakowanie, są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 7 dni roboczych. Koszty zwrotów ponosi kupujący.

 22. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 23. Sprzedający zastrzega sobie prawo do otwarcia i sprawdzenia produktu przez wysyłką do Klienta w celu kontroli jakości danego towaru.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili otrzymania towaru przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu na piśmie. W przypadku biegu terminu na odstąpienie od umowy liczy się data wysłania oświadczenia przez Klienta. Sprzedający potwierdza Klientowi otrzymanie pisma o odstąpieniu od umowy.
 2. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedający ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.
 5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybierze sposób dostarczenia towaru Sprzedającemu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, wówczas Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu towaru.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarczy w czasie 14 dni od odstąpienia od umowy wysłać Sprzedającemu zwracany towar.
 7. Sprzedający dokona zwrotu należności za zwracany towar i koszty zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub w inny, uzgodniony między strona sposób.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Description
 • Weight
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
 • Dodaj do koszyka
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0